BookSki.pl

Największy w Polsce serwis wynajmu sprzętu zimowego​

Największy w Polsce serwis wynajmu sprzętu zimowego​

Regulamin

Wstęp 

WINTERGROUP sp. z o.o. pod marką BOOKSKI prowadzi internetowe pośrednictwo w najmie zimowego sprzętu sportowego, który można odbierać w wypożyczalniach należących do sieci WINTERGROUP na terenie całego kraju. 

Administratorem serwisu jest WINTERGROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem wynoszącym 30.000,00 zł, z siedzibą pod adresem: ul. Daszyńskiego 70C, 43-450 Ustroń

Wszelka rezerwacja wynajmu sprzętu narciarskiego dokonana w serwisie BOOKSKI oznacza akceptację ogólnych warunków określonych poniżej. Ogólne warunki wynajmu mogą ulec zmianie, dlatego też warunki mające zastosowanie to warunki obowiązujące w naszych serwisach internetowych w momencie złożenia rezerwacji. 

 

Ogólne warunki wynajmu

§1 

Rezerwacja sprzętu sportowego

1. Wynajmujący, wypożyczalnie, sprzęt sportowy

1.1. BOOKSKI jest platformą łączącą wypożyczalnie sprzętu sportowego działające w ramach grupy WINTERGROUP na terenie Polski. Oferta i dostępność modeli sprzętu w poszczególnych wypożyczalniach na terenie kraju może się nieznacznie różnić. Klient każdorazowo wybierając lokalizację wypożyczalni zawiera umowę najmu z podmiotem ją prowadzącym. Pełny wykaz wypożyczalni działających w ramach WINTERGROUP wraz ze wskazaniem podmiotów je prowadzących można znaleźć TUTAJ. 

1.2. Proces rezerwacji należy rozpocząć do wyboru lokalizacji, w której ma nastąpić wypożyczenie. Następnie podać należy datę początkową oraz ilość dni wypożyczenia i przejść do wyszukiwania opcji. W dalszej kolejności z listy dostępnych wypożyczalni w danej miejscowości należy wybrać tę dla nas najdogodniejszą i przystąpić do rezerwacji sprzętu.

1.3. Oferowany do wypożyczenia sprzęt sportowy podzielony jest na następujące kategorię:

  1. KOMPLETY
  2. NARTY
  3. SNOWBOARD
  4. AKCESORIA

Oraz podkategorie w zakresie klasy i przeznaczenia sprzętu:

  1. STANDARD
  2. TOP
  3. TEST
  4. SKI TOUR
  5. DZIECIĘCY
  6. SNOWBOARD

1.4. Po wyborze interesującej nas kategorii należy dookreślić parametry techniczne wypożyczenia, takie jak: wzrost, waga, rozmiar buta, płeć, styl jazdy.

1.5. Następnie BOOKSKI podsumuje zamówienie i poprosi o jego potwierdzenie celem przejścia do strefy płatności. 

1.6. Ważne informacje, o których należy pamiętać przy wypożyczaniu:

  1. Rezerwacja on line może być wykonana wyłącznie na 24h przed planowanym wypożyczeniem
  2. Rezerwacja on line wykonana w wyprzedzeniem pomiędzy 24h a 48h nie daje gwarancji, że wybrany sprzęt będzie dostępny bez konieczności jego skompletowania, co może się wiązać niewielkim czasem oczekiwania w wypożyczalni
  3. Rezerwacja on line wykonana z wyprzedzeniem co najmniej 48h daje pewność, że wybrany sprzęt będzie oczekiwał w wyznaczonej dacie na odbiór.

1.7. Zobowiązania BOOKSKI w zakresie selekcji modelu 

  1. Oferta najmu obejmująca wyłącznie modele nart z bieżącego roku
  2. Gwarancja jazdy na wybranym modelu
  3. Gwarancja usatysfakcjonowania lub otrzymania sprzętu wyższej klasy: jeżeli model wybrany w chwili rezerwacji nie jest dostępny w momencie przybycia klienta do wypożyczalni, nasza firma zobowiązuje się do wypożyczenia mu sprzętu wyższej klasy, a jeżeli nie jest to możliwe, zapewnić mu model, który będzie przynajmniej równoważny do tego, jaki klient wybrał w chwili rezerwacji. 

2. Koszt wynajmu

2.1. Koszt wynajmu zależy od kategorii sprzętu wynajętego przez klienta oraz od wybranego okresu wynajmu, zgodnie z cenami za wynajem podanymi w serwisie internetowym BOOKSKI w zakładce „Cennik”. Przy wyborze sprzętu ceny automatycznie sumują się. 

2.2. Wszystkie ceny są podane brutto, to znaczy z naliczonym podatkiem od towarów i usług w wysokości obowiązującej w chwili rezerwacji. 

2.3. Ceny podane w walutach innych niż polski złoty są podane orientacyjnie i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Płatność odbywa się wyłącznie w formie określonej na stronie BOOKSKI.

 

3. Metoda płatności

3.1. Płatność następuje poprzez serwis PayU i na zasadach określonych regulaminach PayU. Dostępne metody płatności to: 

a. Przelew tradycyjny

b. Przelew on line

c. BLIK

3.2. BOOKSKI zawarła umowę na obsługę płatności z PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych. Korzystanie z płatności on line wymaga zaakceptowania regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej PayU, którego pełna treść dostępna jest TUTAJ. Umowa ta ma na celu zapewnienie wszystkich funkcji koniecznych do zarządzania usługami płatności oraz do otrzymywania bezpiecznych płatności w Internecie. PayU S.A. zajmuje się bezpieczeństwem wymiany informacji, zapewnia ich poufność (klucze odszyfrowywania) i nimi zarządza. Koszty finansowe (koszty bankowe związane z kursem wymiany, prowizje bankowe za operacje płatnicze przeprowadzone spoza terytorium wydania karty bankowej, inne prowizje bankowe związane ewentualnie z płatnościami za pomocą karty płatniczej ponosi klient. Koszty te odpowiadają ewentualnym opłatom pobranym przez bank klienta ze względu na użycie przez niego płatności online. Podczas transakcji płatniczej klient jest automatycznie połączony z serwerem ośrodka przetwarzania płatności. Dane bankowe chronione dzięki zaszyfrowaniu nigdy nie przepływają przez systemy teleinformatyczne BOOKSKI ani nie są przez nią przetwarzane ani przechowywane. 

4. Zawarcie umowy

4.1.Umowa jest zawarta i staje się ważna dopiero po dokonaniu rezerwacji oraz zrealizowaniu i zarejestrowaniu płatności (zgodnie z wyżej wymienionymi postanowieniami) obejmującej pełną sumę za wynajem oraz otrzymaniu przez klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej ten wynajem. 

4.2. Stroną umowy najmu jest Klient jako najemca oraz podmiot prowadzący wybraną przez niego wypożyczalnie sprzętu sportowego. 

4.3. BOOKSKI ani WINTERGROUP nie są stronami umowy najmu.

§2 

Wydanie i zwrot wypożyczonego sprzętu – okres najmu

1. Najem sprzętu sportowego rozpoczyna się od momentu odbioru sprzętu przez klienta w danej wypożyczalni i trwa do dnia jego oddania włącznie zgodnie z okresem podanym przy rezewacji. 

2. Sprzęt można odebrać dzień przed terminem rozpoczęcia wynajmu nart po godzinie 18:00 i oddać go pod koniec ostatniego dnia wynajmu lub dnia następnego do godziny 10-ej rano. 

3. W przypadku rezerwacji dokonanych na mniej niż 48 godzin przed terminem odbioru, wypożyczalnie nie gwarantują, że sprzęt będzie przygotowany do odbioru. 

4. Zwrot sprzętu dokonany w terminie późniejszym od wskazanego w rezerwacji licząc od godziny 10:00 rano dnia następnego, spowoduje naliczenie przez daną wypożyczalnię opłaty za każdy dodatkowy dzień wynajmu w cenie zgodnej z cennikiem bez jakichkolwiek promocji lub zniżek.

5. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wynajęty sprzęt narciarski od momentu jego odbioru. Zapewni on jego konserwację i we wszystkich okolicznościach będzie wykazywać szczególną dbałość o jego stan techniczny i bezpieczeństwo eksploatacji. Odbiór wynajętego sprzętu może nastąpić wyłącznie przez osobę, która zawarła umowę najmu. 

6. W przypadku konieczności późniejszego odbioru sprzętu klient powinien powiadomić o tym jak najszybciej daną wypożyczalnię. Wypożyczalnia będzie przechować sprzęt zarezerwowany przez klienta przez jedną dobę. Po upływie tego okresu rezerwacja jest anulowana, a dokonana płatność – o ile przewyższa czas oczekiwania na odbiór – zaliczana jest na poczet utraconych korzyści przez Wypożyczalnie, na co Klient wyraża zgodę. 

7. Zwrot sprzętu sportowego może nastąpić wyłączeni w tej wypożyczalni, w której był wydany. 

§3

Korzystanie z wypożyczonego sprzętu

1. Przedmiot najmu jest przeznaczony wyłącznie do użytku klienta, który nie może go podnajmować ani nawet bezpłatnie użyczać. Klient jest w pełni odpowiedzialny za ocenę swoich własnych możliwości co do korzystania z wypożyczonego sprzętu i wszelkie konsekwencje wynikające z uprawiania sportów przy jego wykorzystaniu. 

2. Klient zawierając umowę oświadcza, że jest zdolny do korzystania z wynajętego sprzętu i zobowiązuje się do jego ostrożnego używania, bez narażania na ryzyko osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

3. Każdy wypożyczany sprzęt jest w dobrym stanie i powinien być zwrócony w takim samym. Sprzęt ponumerowany lub oznaczony powinien być zwrócony z takimi samymi numerami i z takim samym oznaczeniem. Wszelkie uszkodzenie – niezależnie od powodu – będzie wymagać bezpośredniej opłaty kosztów naprawy lub wymiany Pośrednikowi nieprzekraczających ceny nowego sprzętu z dodatkiem kosztów wynajmu. Klient może zabezpieczyć się przed ryzykiem zniszczenia poprzez ubezpieczenie na wypadek zniszczenia / kradzieży. 

§4

Dostępność oferowanego sprzętu

1. BOOKSKI ani poszczególne wypożyczalnie nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w udostępnieniu wypożyczonego sprzętu, jeżeli wynikają one z przyczyn od niej nie zależnych, takich jak, między innymi: wypadki, opóźnienia zwrotu wcześniej wypożyczonego sprzętu, kradzieże, zmiany przepisów prawnych, siła wyższa, strajki, itd. 

2. W przypadkach braku możliwości udostępnienia oferowanego sprzętu z przyczyn określonych w punkcie 1. wypożyczalnia będąca stroną umowy dołoży wszelkich starań, aby udostępnić w umówionym okresie klientowi sprzęt o równej lub wyższej jakości zależnie od jego aktualnej dostępności.

§5 

Warunki rezygnacji. Reklamacje.

1. Klient może anulować rezerwację i odstąpić od umowy najmu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Jednakże prawo do odstąpienia od umowy nie może być wykonane, jeżeli wynajem rozpoczął się przed zakończeniem okresu 14 dni lub gdy klient przystąpił już do wykonania umowy.

§6 

Dane osobowe

BOOKSKI nie pobiera żadnych danych osobowych swoich klientów. Nie przetwarza danych osobowych, nie archiwizuje danych ani w żaden inny sposób ich nie przechowuje. Rezerwacja on lina przebiega w sposób dla BOOKSKI anonimowy i nie wymaga znajomości tożsamości klienta. Podanie danych osobowych przez klienta następuje wyłącznie na etapie płatności on line, za którą to część transakcji odpowiedzialny jest nasz partner PayU S.A. i która odbywa się na zasadach określonych w ich regulaminach. Dane osobowe klient podaje również w ramach zawierania umowy najmu sprzętu sportowego w konkretnej wypożyczalni oferującej swój sprzęt sportowy, w której administratorem danych osobowych jest podmiot ją prowadzący.  

§7

Jurysdykcja – Prawo właściwe

W przypadku jakiegokolwiek sporu związanego z niniejszą umową i w razie braku polubownego jego rozwiązania, spór ten będzie rozstrzygany przez polski sąd powszechny, którego właściwość będzie każdorazowo określona w oparciu o przepisy polskiego kodeksu postępowania cywilnego obowiązującego w momencie zainicjowania procesu.